• HR Executive Search
 • HR Recruitment
 • HR Interim Management
Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene werving- & selectievoorwaarden Piets & Van den Heuvel

Artikel 1: Werkingssfeer

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die Opdrachtnemer (verder: ‘Piets & Van den Heuvel’) hanteert. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, Opdrachten en overeenkomsten tussen Piets & Van den Heuvel en haar Opdrachtgevers.  Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Piets & Van den Heuvel uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een Opdracht, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Piets & Van den Heuvel zijn aanvaard.Artikel 2: Begrippenlijst

Honorarium
Het bedrag te vermeerderen met BTW dat Opdrachtgever aan Piets & van den Heuvel verschuldigd is voor de Opdracht. Voor zover het Honorarium een percentage betreft van de met de Kandidaat overeengekomen bruto jaarfee of het brutosalaris worden tot deze jaarfee of salaris de maximaal haalbare provisie en bonus gerekend, alsmede vakantiegeld en een eventuele 13e en 14e maand begrepen, voor zover nodig vermeerderd met btw.

Contract
Onder het begrip Contract zoals in deze algemene voorwaarden gehanteerd vallen de volgende contractsvormen die op grond van werving- en selectie al dan niet aangevuld met detachering tot stand zijn gekomen:

 • een al dan niet gekwalificeerde overeenkomst (arbeids- of opdrachtovereenkomst) tussen de Opdrachtgever en Kandidaat, dan wel
 • de inhuur van de Kandidaat door Opdrachtgever via een derde (bijvoorbeeld de (management-bv) van de Kandidaat of een aan Opdrachtgever gelieerde vennootschap verbonden aan een groep bedrijven waartoe ook Opdrachtgever hoort, dan wel
 • een overeenkomst tussen de Kandidaat en een door Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde vennootschap verbonden aan een groep bedrijven waartoe ook Opdrachtgever hoort, aangewezen derde die de facturatie van de Kandidaat aan Opdrachtgever uitvoert;
  een en ander ongeacht de aard van het door de Kandidaat te verrichten werk

Introductie/Geïntroduceerd
Het moment waarop Piets & Van den Heuvel bij Opdrachtgever telefonisch of Schriftelijk een Kandidaat melden, waarbij een Piets & Van den Heuvel dat moment voor zover telefonisch gemeld.

Kandidaat
Iedere natuurlijke persoon die Piets & Van den Heuvel bij Opdrachtgever heeft Geïntroduceerd.

Offerte
Alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van Opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, aanbiedingen en prijsopgaves.

Opdracht
De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Piets & Van den Heuvel op grond waarvan een of meerdere dienst(en) door Piets & Van den Heuvel worden verricht. De Opdracht tot werving en selectie betreft (telkens) een enkele Kandidaat per vacature.

Opdrachtgever 
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Piets & Van den Heuvel een Opdracht aangaat dan wel bij wie Piets & Van den Heuvel een Offerte indient.

Schriftelijk
Op schrift gesteld of door middel van (een) elektronische bericht(en) (bijvoorbeeld via e-mail of (mobiele) berichtenapplicaties) ter kennisgeving gebracht.

Artikel 3: Algemeen


3.1.
Werving & selectie is de Opdracht waarbij Piets & Van den Heuvel ten behoeve van het aangaan van een Contract voor een Opdrachtgever één of meer Kandidaten selecteert en deze(n) Schriftelijk bij Opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de Opdracht is sprake indien tussen Opdrachtgever en de Kandidaat een Contract tot stand komt.

3.2.
De wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd, de functie waarop de Opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, het Honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een Offerte aan Opdrachtgever bevestigd. Met de acceptatie van de Offerte is de Opdracht definitief, tenzij Opdrachtgever per omgaande en uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na datum van de acceptatie Schriftelijk aan Piets & Van den Heuvel meldt dat de bevestiging een onjuiste weergave bevat van hetgeen is overeengekomen.

3.3.
Piets & Van den Heuvel is gerechtigd bij de uitvoering van de Opdracht kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de Opdrachtgever.

3.4.
De Opdrachtgever verstrekt Piets & Van den Heuvel tijdig alle voor de goede uitvoering van de Opdracht en/of overige overeenkomst relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties van de beoogde kandidaat, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van het betreffende project.

3.5.
Piets & Van den Heuvel bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de Kandidaten, welke Kandidaten zij aan de Opdrachtgever Introduceert. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Kandidaat af te wijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd Schriftelijk motiveren. De keuze welke Kandidaat ter beschikking kan worden gesteld, wordt gemaakt door de Opdrachtgever, tenzij Piets & Van den Heuvel met de Opdrachtgever is overeengekomen dat Piets & Van den Heuvel de selectie van de Kandidaat verricht namens de Opdrachtgever.

3.6. 

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Piets & Van den Heuvel Geïntroduceerde Kandidaten zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Piets & Van den Heuvel aan derden bekend te maken of voor zichzelf buiten de Opdracht te gebruiken met uitzondering voor de uitvoering van een Contract. Indien Opdrachtgever geen Contract aangaat met de Kandidaat dient de Opdrachtgever de persoonsgegevens van de Kandidaat te vernietigen en hem dat te bevestigen.

3.7.
Op verzoek van Opdrachtgever organiseren Piets & van den Heuvel deelname van een Kandidaat aan een assessment.

3.8.
Een assessment vindt uitsluitend plaats door of onder verantwoordelijkheid van de psycholoog, met inachtneming van de daartoe gestelde gangbare regels. De Kandidaat wordt tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld van de gang van zaken bij het assessment en van de rechten die hij in dat verband heeft.

3.9.
Indien de Kandidaat na kennisneming van het resultaat van en assessment niet instemt met het doorgeven van die resultaten aan Opdrachtgever of Piets & van den Heuvel, ontvangt Opdrachtgever uitsluitend bericht dat geen advies zal worden uitgebracht.

3.10.
De kosten van een assessment brengen Piets & van den Heuvel separaat bij Opdrachtgever in rekening. Piets & vanden Heuvel kunnen voor de organisatie of uitvoering van een assessment een voorschot verlangen.

3.11.
De kosten omtrent verklaring van gedrag worden aan de Kandidaat vergoed door Piets & Van den Heuvel en worden apart in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

3.12.
Elke Opdracht eindigt op het moment dat de Opdrachtgever aangeeft een Contract aan te (zullen) gaan met een Kandidaat, tenzij tussen Opdrachtgever en Piets & Van den Heuvel anders is overeengekomen.

Artikel 4: Honorarium

4.1.
Opdrachtgever is het Honorarium verschuldigd indien een Introductie tot een Contract leidt.

4.2.
Piets & Van den Heuvel voert Opdrachten uit op basis van exclusiviteit. Dit heeft tot gevolg dat indien Opdrachtgever via eigen of andere kanalen Kandidaten aangereikt krijgt, Opdrachtgever deze Kandidaten via Opdrachtgever aanbiedt bij Piets & van den Heuvel teneinde deze Kandidaten op te nemen in de procedure voor de werving- en selectie van een Kandidaat.

4.3.
De Opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na een daartoe gedaan verzoek door Piets & Van den Heuvel de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van de startdatum van de door Piets & Van den Heuvel geselecteerde Kandidaat en om het Honorarium vast stellen. Indien de Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Piets & Van den Heuvel gerechtigd de hoogte van het Honorarium te schatten en conform die schatting te factureren.

4.4. 

Onder een succesvolle vervulling van de Opdracht wordt eveneens begrepen het geval een Kandidaat binnen 18 maanden na diens Introductie bij Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde vennootschap verbonden aan een groep bedrijven waartoe ook Opdrachtgever hoort, een Contract aangaat. Tenzij Opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de Kandidaat bij Opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

4.5
Piets & Van den Heuvel is niet aansprakelijk voor (directe danwel indirecte) schade die uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde die de facturatie tussen de Kandidaat en Opdrachtgever faciliteert.

Artikel 5: Betalingstermijn

5.1.
De betalingstermijn van door Piets & Van den Heuvel verzonden facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

5.2.
Uitsluitend betalingen aan Piets & Van den Heuvel of een door Piets & Van den Heuvel schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan een niet aangewezen derde, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Piets & Van den Heuvel en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.

Artikel 6: Geen aansprakelijkheid

6.1.
De Opdrachtgever verstrekt aan Piets & Van den Heuvel tijdig alle benodigde informatie en verleent aan Piets & Van den Heuvel alle redelijkerwijs te verlangen medewerking om Piets & Van den Heuvel in staat te stellen de Opdracht naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.2.
Piets & Van den Heuvel is gehouden zich in te spannen geschikte Kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een door Piets & Van den Heuvel aangedragen Kandidaat.

6.3.
De Opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een Contract met de Kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat. Piets & Van den Heuvel zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn onderzoekplicht. Piets & Van den Heuvel aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de Kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als Opdrachtgever op basis van onjuist of onvolledige informatie een Contract met Kandidaat is aangegaan.

6.4.
Piets & Van den Heuvel is niet aansprakelijk, indien een Kandidaat:

 • om welke reden dan ook, geen Contract met de Opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegaan Contract (voortijdig) beëindigt.
 • het Contract op initiatief van de Opdrachtgever eindigt of niet wordt voortgezet;

6.5.
Piets & Van den Heuvel is op generlei wijze aansprakelijk voor schade (direct en indirect en in welke vorm dan ook) die de Opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een Kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een Contract.

6.6.
De Opdrachtgever stelt de Kandidaat in de gelegenheid de werkzaamheden in het kader van de Contract te verrichten conform het in of krachtens de Arbeidstijdenwet en/of Arbeidsomstandighedenwet bepaalde.

6.7.
Opdrachtgever vrijwaart Piets & Van den Heuvel tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Piets & Van den Heuvel samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

6.8.
Mocht Piets & van den Heuvel desondanks op enige grond aansprakelijkheid worden geacht is die aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van de Opdrachtgever met een maximum van € 5.000,- (exclusief BTW).

Artikel 7: Geheimhouding

7.1.
Piets & Van den Heuvel en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een aanbieding, Opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 8: Privacy

8.1.
In het kader van de Opdracht vindt verwerking van persoonsgegevens plaats. De Opdrachtgever en Piets & Van den Heuvel zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving.

8.2.
Zowel Piets & Van den Heuvel als de Opdrachtgever kwalificeren ieder voor zich als verwerkingsverantwoordelijke.

8.3.
De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Piets & Van den Heuvel die Piets & Van den Heuvel op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Piets & Van den Heuvel aan hem verstrekte gegevens.

8.4.
Op de verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van Opdrachtgever is het privacystatement van Piets & Van den Heuvel van toepassing. Het privacystatement is te vinden op de website van Piets & van den Heuvel.

8.5.
De Opdrachtgever vrijwaart Piets & Van den Heuvel tegen elke aanspraak van Kandidaten, medewerkers, werknemers van de Opdrachtgever of overige derden jegens Piets & Van den Heuvel in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Piets & Van den Heuvel gemaakte kosten.

Artikel 9: klachten

9.1.
Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van Piets & Van den Heuvel dienen onverwijld en uiterlijk acht dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Piets & Van den Heuvel te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de Opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van, tijdig en op de juiste wijze ingediende, klachten zal in overleg tussen Opdrachtgever en Piets & Van den Heuvel plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 10: vertragingsrente en kosten

10.1.
Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is zij aan Piets & Van den Heuvel een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke rente plus twee procent (art. 6:119 BW) over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. Alle kosten van inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever (met een minimum van € 500,- exclusief btw per vordering).

10.2.
Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Piets & Van den Heuvel te melden. Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

10.3.
De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

10.4.
Piets & Van den Heuvel is gerechtigd de kredietwaardigheid te toetsen van Opdrachtgever en aan haar gelieerde ondernemingen.

10.5.
Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Piets & Van den Heuvel, aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Piets & Van den Heuvel:

 • een machtiging voor automatische incasso te geven;
 • een voorschot te verstrekken; en/of
 • afdoende zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen jegens Piets & Van den Heuvel , door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins.

10.6.
Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Opdrachtgever.

10.7.
Indien de Opdrachtgever het in artikel 10.5. bedoelde voorschot niet verstrekt, de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Piets & Van den Heuvel gestelde termijn, geen machtiging tot automatische incasso geeft of storneert, is de Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Piets & Van den Heuvel gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit alle Opdrachten en/of overige overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten dan wel alle Opdrachten en/of overige overeenkomsten met Opdrachtgever direct op te zeggen zonder daartoe schadeplichtig jegens de Opdrachtgever te zijn in verband met deze opschorting of opzegging. Alle vorderingen van Piets & Van den Heuvel worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.

10.8.
Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Volledige betaling van de factuur, eventuele bijkomende kosten en rente door een Opdrachtgever ontslaat de overige Opdrachtgevers van hun betalingsverplichting jegens Piets & Van den Heuvel.

Artikel 12: Slotbepaling

12.1.
Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

12.2.
Piets & Van den Heuvel is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de Opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen op grond van de Opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde.

12.3.
In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving, is Piets & Van den Heuvel gerechtigd de Opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Piets & Van den Heuvel gevergd kan worden de Opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

12.4.
De overeenkomst alsmede de Opdracht, de aanvraag en de Offerte van Piets & Van den Heuvel worden volledig beheerst door Nederlands recht.

12.5.
Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Geschillen tussen Piets & Van den Heuvel en Opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de Opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen.